Bericht uit klas visie

Een school in het groen, dit geeft zuurstof

Onze identiteit weerspiegelt in deze krachtige zinnen:

  • We gaan met ieder kind op weg om een zinvol leven uit te stippelen. Dat doelgerichtheid geeft aan hun persoonlijkheid.
  • Op onze school krijgen kinderen de mogelijkheid om hun persoonlijkheid te ontdekken en verder te ontwikkelen om zich later present te kunnen stellen.
  • Wij proberen waarden mee te geven die kinderen zich blijven herinneren of waarop ze in hun latere leven kunnen terugvallen of verder op kunnen bouwen.

Onze identiteit uit zich in volgende kernwoorden: het dorp / huiselijk, warm, sociaal / laagdrempelig / sanctiearm / verbondenheid / groene school.
Elk woord krijgt in de volgende tekst de nodige uitleg.

Het dorp

  • Een dorp heeft enkele typische kenmerken: een dorp is kleinschalig, beschut, rustig, vertrouwd. Ook onze school draagt deze kenmerken. Daarover later meer.

Daarbuiten leven we heel erg mee met de geschiedenis van Godsheide. We leren de leerlingen het dorp en zijn bewoners kennen. Vroeger en nu. De vlotramp was een erg aandoenlijke gebeurtenis voor de inwoners van Godsheide. Deze gebeurtenis krijgt een centrale plaats in de lessen W.O. van de tweede graad. We bezoeken het kanaal, de plaats waar de ramp gebeurde. We gaan naar het kerkhof om de doden te herdenken. Dit treft de leerlingen zeer hard. Het gaat immers om leeftijdsgenoten. Ook de oorlogsjaren waren hard voor de Godsheidenaren. Deze tijd brengen we tot leven in onze geschiedenislessen. De leerlingen leren over deze periode in hun vertrouwde omgeving, met namen van mensen die ze nu nog horen. Ze leren ervaringsgericht op een spontane manier in hun eigen omgeving. Ook de sluis en het kanaal brengen we een bezoek. De werking van een sluis boeit de leerlingen. Ze leren het kanaal kennen als een belangrijk transportmiddel voor stukgoederen en containers. Regelmatig wandelen groot en klein door Godsheide. De leerkrachten vertellen dan telkens een boeiend verhaal over een markante gebeurtenis of een frappante bewoner. De leerlingen onthouden deze verhalen en komen er vaak op terug.

Veel leerlingen van onze school zijn aangesloten bij de Scouts. Dit versterkt hun contact met de lokale gemeenschap. Ze vertellen op maandagmorgen hun avonturen van bij de Scouts. Ook ons schoolfeest is regelmatig samen met de Scouts. We gebruiken hun lokalen en materialen en zij helpen bij de workshops, de catering. De tweede graad gaat op Muzeklassen. Tijdens hun jaarlijkse avondspel komt de leiding van de Scouts mee helpen om er een geslaagde avond van te maken.

Samen met Covida, rust en verzorgingstehuis Catharinadal, onze toekomstige naaste buren, delen we de ruimtes van onze school. Zo zien onze leerlingen dat iedereen een plaats krijgt in onze school. Anders zijn of een beperking hebben, is voor ons een alledaagsheid. Ook zien de leerlingen deze mensen in het dorp. Ze zwaaien naar hen en roepen een goedendag. Ze kennen ze immers.
Onze school ligt in een parkgebied. Dit gebied delen we met de inwoners van Godsheide. Kinderen zien de bewoners en praten met de bewoners van ons dorp. Dit gebeurt op een natuurlijke, spontane manier.
Op al deze manieren leren de kinderen respect hebben voor elkaar, elkaars werk, elkaars geschiedenis, het uniek zijn, het anders zijn. Belangrijke waarden voor hun latere leven.

Sanctiearm

  • In onze school blijven we kinderen kansen geven.
  • Hoe hoog de nood ook is, we geloven dat er altijd een oplossing is.

Ons sanctiearm beleid is een troef van onze school. Dit betekent zeker niet “ laisser – faire “. Maar een weldoordachte, oplossingsgerichte aanpak. We leren de kinderen al zeer jong om “stop” te zeggen tegen gedrag dat ongepast is of hen hindert. Een krachtig woord in onze school waarbij kinderen leren op te komen voor zichzelf. Bij een conflict gaan we steeds eerst in gesprek met de betrokkenen. Ons motto is: “Ik luister naar jou, jij luistert naar mij”. We laten kinderen verwoorden wat ze niet fijn vinden, hoe het conflict is ontstaan, wat hun aandeel is. Daarna bespreken we hoe we dit kunnen oplossen, voorkomen. Steeds laten we kinderen hun gevoelens verwoorden tegen mekaar. De leerkracht heeft de rol van moderator. De oplossingen komen van de kinderen zelf. Meestal is een conflict opgelost na een stevige handdruk en een woord van spijt. Soms is het nodig om even een time – out in te lassen. Een afkoelmoment, een bezinningsmoment, een rustpauze. Na een gesprekje kunnen deze leerlingen weer verder. We benoemen in een conflict steeds het gedrag als ongepast, nooit de persoon. Door deze praatcultuur leren kinderen zeer goed hun gevoel verwoorden, ze weten ook dat er steeds geluisterd wordt, zo groeit hun vertrouwen in de mensen om hen heen. Het verhoogt het wederzijds respect. Ze weten: ik mag altijd opnieuw beginnen. Ik krijg een tweede kans. In ons maandelijks forum laten we regelmatig afspraken en krachtlijnen van onze school op een speelse manier aan bod komen. Zo worden afspraken opgefrist en blijft alles zeer duidelijk voor de kinderen. Want: “goede afspraken, maken goede vrienden”.

Groene school

  • Een school in het groen brengt rust en ontspanning.
  • Een school die zorg draagt voor het milieu is eigentijds en toekomstgericht.

Wij zijn een groene school. We liggen in een parkgebied en zijn omringd door de natuur. Onze speelplaats is niet een stuk beton, maar is met natuurlijke materialen ingericht: een weide, bomen, een zandbak, een houten speeltuig, houten huisjes, een podium, een echt voetbalveld met gras, kippenren … Overal lees je dat de natuur een mens deugd doet. Het geeft letterlijk en figuurlijk zuurstof. Dit maakt onze school geliefd bij de leerlingen.
Ook in ons afvalbeleid trekken we de groene kaart. We sorteren zeer efficiënt en plichtsbewust. We gebruiken een boterhammendoos en een drinkfles die we vullen met kraantjeswater. We brengen onze tussendoortjes mee in een koekendoos of fruitdoos. Zo verlagen we het afval op school. We bespreken met de leerlingen hoe we ons afval ook thuis kunnen beperken. Leerlingen leren zo dat het milieu en de zorg daarrond belangrijk zijn.

Katholieke dialoogschool

  • We vormen leerlingen die spirituele zingeving vinden in leven en samenleven.
  • Waarden en normen krijgen een diepere betekenis.

Onze school is onderdeel van de KT – Scholengroep. Daarin staat KT voor Kanunnik Triest. Zijn leven en werk inspireert ons en geeft ons een goede leidraad over hoe we omgaan met onze leerlingen. U vindt op de algemene website van de KT – Scholengroep hierover meer uitleg.

In een katholieke dialoogschool staat ons geloof in de Jezusfiguur en Zijn mens – en wereldbeeld centraal. We laten de leerlingen kennismaken met het katholieke Godsbeeld en met de katholieke geloofstraditie. De leerlingen krijgen hierover vorming in de godsdienstlessen. Als basis gebruiken we de bijbelverhalen. We komen samen in vieringen en hebben aandacht voor de tradities in het christelijk geloof: communie, gebed, vormsel, overlijden, geboorte, kerkelijke feesten … Niet alleen de godsdienstleerkracht, maar elke klasleerkracht speelt hier op in. Dit geeft een groot verbondenheidsgevoel.

Ons uitgangspunt blijft echter: ik ben ik en jij bent jij. Iedereen is welkom op onze school. We staan open voor andere geloofsovertuigingen. We hebben aandacht voor ieders idee of mening. We beogen een maximale verbondenheid met anderen. Alle geloofsovertuigingen komen ook aan bod in de godsdienstlessen in de hogere graden.
We gaan steeds op zoek naar zingeving. Wat kan ik doen om mijn geloof te verdiepen? We discussiëren over levensvragen. Hoe krijgt mijn leven meer zin? Waar sta ik voor? Wat geloof ik? Wat geloven anderen? Leerlingen leren zo zichzelf en ook hun naaste beter en anders kennen.

We schenken zorg aan elk gezin, elke leerling en hebben een bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft in de maatschappij.
We nemen tal van initiatieven om elkaar ( leerlingen en leerkrachten ) beter te leren kennen en ook verbinding te maken met ouders, grootouders, familie. Dit verhoogt het solidariteitsgevoel op onze school. We hebben aandacht voor de cultuur in elk gezin.

De katholieke dialoogschool is voor elk van ons onlosmakend verweven in het samen school maken. We voelen zo houvast, we kunnen altijd op een geloof terugvallen, bijvoorbeeld bij ruzie, verdriet … We behouden zo ook een stukje geschiedenis en traditie in onze school zoals: de Virga Jessefeesten, de parochiekerk, de momenten van samenkomen rond een grote gebeurtenis.
Een geloof geeft je de kracht om voluit in het leven te staan. Omringd met en met aandacht voor de anderen. Het is een sociaal gebeuren waarbij je gedragen wordt en gestimuleerd wordt door je medemensen. Vanuit deze overtuiging vindt elke leerling een pad om te bewandelen naar een mooie toekomst.