Bericht uit klas visie

Je vermenigvuldigt ervaring als je deelt

In onze school vind je denkers, doeners, durvers, dromers. Voor elk van deze kinderen willen we een juiste aanpak. Daarom geloven we in een soepele, diverse, uitgekiende aanpak. We willen doordacht elk kind leiden tot leren.

Leerlingeninitiatief

 • Wat je zelf ontdekt, onthoud je beter.
 • Initiatief leidt tot autonomie en echt leren.

We hanteren de principes van het ervaringsgerichte onderwijs om zo meer initiatief bij de leerlingen te leggen. Daarbij denken we aan vrij kleuterinitiatief, leerlingen betrekken bij hoe we te werk gaan. Leerlingen die mee het proces in gang zetten zijn echt betrokken en voelen zich goed.

Leerlingen mogen in een les zelf voorstellen doen hoe we iets gaan uitwerken. Ze geven ook voorbeelden uit hun eigen leefwereld. Door hen bij de uitvoering het initiatief te laten, weet je ook of ze begrepen hebben wat je hen wilde leren.

Thema’s en projecten worden door de leerlingen zelf gekozen. Ze werken deze ook zelf uit. Ze krijgen een stramien wat houvast geeft, maar gaan dan zelf op weg om alle info te vinden. Ze doen dit a.d.h.v. een brainstorm, mindmappen maken, leervragen opstellen, uitwerken van deze leervragen, zelfevaluatie. Zo zijn ze eigenaar van hun leren. Het leren krijgt diepgang vanuit een grote interesse.
We betrekken de leerlingen voortdurend in het keuzes maken. Leren kiezen is belangrijk, je doet dat je hele leven lang. Bij een keuze blijven is een leerproces. Maar door de juiste keuze werk je in je belangstellingssfeer en verhoogt je betrokkenheid.

Leerlingen moeten ruimte krijgen om zelf beslissingen te nemen. We bieden een reeks oefeningen aan, maar niet iedereen maakt alle oefeningen. In overleg met ouders, leerkrachten, leerlingen beslissen we soms dat bepaalde oefeningen te moeilijk zijn of te veel van hetzelfde. Deze vrijheid is er om dan keuzes te maken. We geven huiswerk op dat in de toekomst moet gebeuren, voor een langere termijn, leerlingen plannen zelf hoe ze dit gaan aanpakken. Hun agenda is hierbij een handig werkinstrument. Ook in een hoekenwerk kunnen leerlingen zelf beslissingen nemen. Welke hoeken wil ik graag doen? Waar leer ik iets bij? Waar voel ik me goed?

We organiseren in onze school een kinderraad, een forum, vrij podia, naschoolse sport, ateliers, kiesuur … Deze initiatieven worden gedragen door de leerlingen. Hun inbreng is belangrijk. Ze beslissen over aanpak, presentatie, uitvoering, evaluatie. Dit geeft hen kansen om hun talenten verder te ontwikkelen. Dit verhoogt hun betrokkenheid en welbevinden.

Structuur

 • Veel leerlingen gedijen goed in een vaste structuur.
 • Structuur biedt vertrouwen aan leerlingen, dit biedt rust en zekerheid.

We bieden aan leerlingen een duidelijke structuur door dagritmekaarten en dagplanningen. Dit zien de leerlingen onmiddellijk als ze binnenkomen in de klas. Ze weten hoe hun dag er gaat uitzien. Een dag verloopt met dezelfde grote blokken: dit doen we eerst … dan doen we dat …

Leerlingen hebben vaste taakjes in de klas. Zo krijgen ze verantwoordelijkheid op hun niveau. Dit geeft hen structuur: vandaag doe ik …, ze zijn het kindje van de dag, ze zijn de helpende handen …
We hanteren bij het aanbrengen van leerstof de regel van de herhaling. Dit komt steeds terug. Door vaak te doen, worden de dingen eigen gemaakt en leidt dit tot een vaste structuur.
Wanneer we een nieuwe les beginnen, geven we het kader waarbinnen deze les past. Wat was het vorige … Wat is het volgende … Waarom leren we dit?
Leerlingen hebben hun eigen plekje. Dit biedt structuur en vertrouwen.

Organisatie

 • We hanteren een soepele organisatie, dit geeft leerlingen veel groeikansen.
 • Leerlingen kennen onze organisatie en voelen zich veilig hierin.

In de kleuterschool werken we vooral in leefgroepen. Zo leren de kleuters respectvol omgaan met verschillende leeftijden. Door de verscheidenheid in niveau en aanbod zien we kleuters positief ontwikkelen.

In de Vossenberg ( onze wijkafdeling ) werkt men fulltime met meerdere kleuterleidsters in de klas. Daardoor krijgen we een bredere kijk op de ontwikkeling en welzijn van elk kind.

In de eerste graad kiezen we voor jaarklassen. Zo kan het aanvankelijk lezen, schrijven, rekenen optimaal op gang komen.

In de tweede en derde graad van onze school werken we met graadklassen. Dit biedt veel voordelen. We verhogen het leerlingeninitiatief en de zelfstandigheid. Er zijn meerdere leerniveaus en elke leerling vindt op zijn niveau een uitdaging in de klas. Leerlingen krijgen respect voor oudere en jongere leerlingen. Leerlingen leren meer van mekaar. Hierdoor groeit waardering.

In de tweede en derde graad van de basisschool organiseren we een kangoeroeklas. Leerlingen die meer uitdaging aankunnen, kunnen daar terecht. Veelal wordt daar gewerkt vanuit de leervragen van de leerlingen. Dit maakt het zeer boeiend voor hen.

Ook onze zorg is groot. Hierover leest u meer in een aparte rubriek.

Differentiatie

 • Differentiatie verhoogt de leerwinst van leerlingen.
 • Differentiatie geeft alle leerlingen een goed gevoel in de klas.

We bieden leerstof aan op maat van het kind. Meestal starten we met een korte instructie. Daarna gaan een aantal leerlingen individueel aan de slag. Sommige zoeken een medeleerling op om nog wat houvast te hebben en nog anderen blijven nog wat bij de juf om een extra steuntje te krijgen. Iedere leerling zoekt wat bij hem / haar past.

Ons aanbod kan worden aangepast via allerlei maatregelen. Een leerling die er nood aan heeft, wordt zo geholpen. Verscheidene leerlingen werken met stappenplannen, schema’s, tafelkaarten, hulpboekjes …

We differentiëren naar inhoud, kennis, hoeveelheid, tijd… We werken met kernleerstof en aanvullende leerstof.

Zoals hierboven reeds beschreven sluiten verschillende kinderen aan in een kangoeroeklas.
We willen leerlingen optimale kansen bieden om zo in de zone van de naaste ontwikkeling te komen.

Warm schoolklimaat

 • Een warme school creëert warme kinderen.
 • Wij zorgen voor een huiselijke sfeer waar kinderen zich vlug welkom voelen.

We werken aan een warme sfeer door in een soepele organisatie tijd te maken voor elk kind. Dit kan tijdens georganiseerde momenten, maar ook occasioneel, als de nood hoog is. Een leerling moet met een blij gemoed in de klas kunnen werken.

We organiseren dagelijks een kringmoment. Leerlingen worden geconfronteerd met allerlei gebeurtenissen. Hier kunnen ze hun bekommernissen of leuke momenten kwijt. In een kring leren ze waarderend luisteren naar mekaar. Ze leven mee en identificeren zich met andere mensen. Een kring kan uitgroeien tot een weetjesmoment, een stiltemoment, een moppenkring …

We houden vieringen op de speciale momenten in een jaar. Het begin van het schooljaar, de advent, Pasen, einde schooljaar … Dit is een bezinningsmoment voor onze school. We staan stil bij wat er in onszelf en de wereld omgaat. Je kan ontdekken wat voor jou echt belangrijk is. Wat je leven zin kan geven.

Regelmatig organiseren we kindgesprekjes. Hier gaan we na wat een kind bezighoudt, hoe hij / zij zich voelt, wat het graag anders ziet, wat goed loopt … Leerlingen kijken hier naar uit en vinden dit zeer belangrijk. Er wordt echt naar hen geluisterd in een 1 – 1 situatie.

In een gesprek hanteren wij steeds de ervaringsgerichte dialoog.

We hebben ook aandacht voor rust in de school. Er zijn knusse hoekjes waar kinderen zich kunnen terugtrekken. We bieden ze yoga aan, Sherborne, me –time momenten, time – out momenten.
Zoals reeds bij schooleigen identiteit werd aangehaald zijn we een sanctie – arme school.

De leerlingen komen na een speeltijd naar de klas wanneer de muziek speelt. We maken geen rijen, maar de leerlingen komen samen, rustig keuvelend, naar de klassen.
Kleuters komen ’s morgens onmiddellijk naar de klas.

Werkvormen

 • Werkvormen passen we aan aan de leerlingen.
 • Leerlingen leren welke werkvormen goed bij hen passen.

We hanteren in de hele basisschool verschillende werkvormen. Een brede waaier die aansluit bij leeftijd en interesse. Veel werkvormen starten in de kleuterschool en groeien met de leerlingen mee naar de derde graad. Hierdoor ontstaat er een groeilijn voor deze werkvormen.

In kleuter – en lagere school bieden we hoeken aan die wisselend zijn qua aanbod. Elke leerling vindt wel ergens een interessante plek. Bij een contractwerk bepalen de leerlingen hun volgorde van werken, hun manier van samenwerken, hun afwisseling in moet – taken en mag – taken, hun partner … Bij een groepswerk groeit hun verantwoordelijkheid doordat elk groepslid een eigen taak heeft. Het maakt hen ook verantwoordelijk voor een goed resultaat. Bij een partnerwerk kiezen de leerlingen een partner waarmee ze goed kunnen samenwerken en waarmee ze tot een goed eindresultaat komen. Een spreekbeurt boort hun opzoekkwaliteiten aan en hun spreekdurf. Zich present stellen. Bij een project zoeken de leerlingen hun interesse en stellen leervragen die ze gaan oplossen. Tutorlezen geeft verbondenheid en verantwoordelijkheid. Individueel werk daagt een leerling uit om het op te nemen tegen zichzelf. Wat doe ik anders / beter dan de vorige keer? Hoe is mijn evolutie? Thema’s of belangstellingscentra die worden uitgewerkt in de kleuterklassen vertrekken vanuit de leervragen van de kleuters. Ze leren zo heel veel bij in een thema dat hen echt boeit. Hun evolutie is groot.

Door deze verschillende werkvormen groeien leerlingen. Er is altijd een werkvorm te vinden die ze boeiend vinden. Hun sterktes komen regelmatig aan bod. Zo geven we hen alle leerkansen!