Bericht uit klas visie

Onze school maakt leerlingen klaar voor de wereld

In ons aanbod stellen we steeds het kind centraal. We willen hen opvoeden tot creatieve en positief- kritische leerlingen. We zorgen voor een samenhangend aanbod waarbij leerlingen eigenaar worden van hun leren. Daarbij laten we ons leiden door het leerplan ZILL: Zin in leren, zin in leven.

Toekomstgericht

  • Een school met een toekomstvisie maakt leerlingen klaar voor de wereld.
  • Een school die inzet op 21ste eeuw skills houdt rekening met gangbare ontwikkelingen in de maatschappij.

In de huidige maatschappij gaat alles snel en zijn er constant veranderingen. Het is belangrijk om leerlingen klaar te stomen voor deze snel veranderende leefwereld. Daarom zetten we, vanaf de kleuterschool,  in op zelfstandigheid, creativiteit, ondernemingszin en zelfsturing. We leiden hen naar zelfstandig, kritisch, probleemoplossend denken. Leerlingen werken met stappenplannen, die ze vaak zelf opstellen. Dit geeft hen eigenaarschap van hun leren en leert hen op een creatieve manier omgaan met de leerstof. In een groepswerk of partnerwerk leren leerlingen samenwerken waarbij ze een rol op zich nemen: een leider, een materiaalmeester, een tijdsbewaker … Leerlingen werken met correctiesleutels en stellen vast wat nog moet herhaald worden. Ze zijn kritisch voor hun eigen handelen. Ze komen zelf uitleg vragen aan de juf. Leerlingen evalueren een bouwwerk, een knutselwerk,  project, een spreekbeurt, een schrijfwerk … zelf. Zo leren ze goede punten benoemen en aandachtspunten opmerken. Ze doen dit op een positief – kritische manier. Zo leren ze kritisch kijken naar wat ze zelf en anderen doen. Zo leren ze respectvol omgaan met elkaar. Ook op onze rapporten krijgen de leerlingen de kans zichzelf te evalueren en dit op een eigentijdse manier.

Eigentijds

Flexibiliteit is ook belangrijk. Kinderen werken, vanaf de kleuterafdeling, in verschillende groepen die zeer regelmatig anders worden samengesteld. Klasdoorbrekend, leeftijddoorbrekend, aanboddoorbrekend … Ook maken de kinderen kennis met verschillende leerkrachten. Ze zitten geen 6 uur per dag bij dezelfde leerkracht. Dit geeft hen verschillende visies om mee kennis te maken, verschillende denkpatronen en aandachtspunten. Ze leren creatief omgaan met al deze situaties.

Als leerkrachten volgen we bijscholingen om ons te professionaliseren. We houden rekening met skills van de toekomst. We investeren in effectieve feedback op de leerlingen hun eigenaarschap. We willen kinderen die hun eigen leren in handen nemen. Kinderen die hun talenten, interesses ontdekken en dit gebruiken in hun latere ontwikkeling, werk en leven. Door ze kritisch op te voeden staan ze sterker in de maatschappij en bekijken ze dingen vanuit verschillende standpunten.

Kind centraal

  • De kinderen zijn de leidraad in ons aanbod.
  • Kinderen bloeien bij ons open tot autonome leerders.

Elke leerling is uniek. We focussen op de identiteit van elke leerling. We zetten sterk in op activiteiten die het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen verhogen. Elke leerling krijgt, vanuit zijn noden, leerstof of aanbod waar zij / hij recht op heeft. Zo worden ze zelfstandige, kritische denkers. De intrinsieke motivatie van kinderen wordt getriggerd door hen zoveel mogelijk inspraak te geven in datgene wat ze leren, ontdekken, weten. Als leerkracht willen we hen tools aanbieden die het zelfstandig werk verhogen. Ze volgen op sommige momenten een eigen leerpad. We willen leerlingen helpen om zo een zo juist mogelijk zelfbeeld op te bouwen. Zodat ze vol vertrouwen in het leven staan.

Ook de verbondenheid tussen leerlingen scherpen we aan. Dit doen we bijvoorbeeld door: peter – meterschap, vrij podium op het schoolfeest, kinderraad, forum … Ook onze graadklassen en leefgroepen verhogen deze verbondenheid, daarover meer bij aanpak.

Onze aanpak en aanbod vertrekt steeds vanuit noden, vragen van leerlingen. Bij elke stap die we zetten in het leerproces hebben we de leerlingen in ons achterhoofd.

We willen dat onze leerlingen de school verlaten als zelfzekere leerlingen die durven ondernemen, kritisch zijn, zich goed voelen in hun vel en hun eigenheid bewaren.

Samen
Verbondenheid

Samenhangend aanbod

  • Leerlingen weten op onze school heel goed wat van hen verwacht wordt.
  • De verticale leerlijnen zijn een duidelijk kader voor onze leerlingen.

Kennis en vaardigheden worden vanuit de kleuterklassen opgebouwd tot in het zesde leerjaar. Duidelijke stappenplannen groeien met de leerlingen mee. Inzichten die in de kleuterklassen ontkiemen, worden verder uitgebreid in de lagere school. Werkinstrumenten groeien doorheen de basisschool.
Ons samenhangend aanbod wordt zichtbaar in projecten, extra – muros activiteiten, hoekenwerk, contractwerk, themaweken, belangstellingscentra … Dit komt steeds terug doorheen de leerlingen hun groei in de basisschool. Zij herkennen dit,  zijn vertrouwd met de werkvormen, zetten stappen, jaar na jaar, in de verrijking van hun leren.
Door de leefgroepwerking en de graadwerking krijgen we een zuivere verticale leerlijn. Door samen te werken zien we mooie resultaten.
Onze leerlijnen worden nu verder aangepast aan het nieuwe leerplan ZILL.

kleuter
Leervragen

Eigenaarschap van het leren.

  • Wanneer je leerlingen eigenaar maakt van hun leren krijg je autonome leerlingen.
  • Onze leerlingen worden steeds uitgedaagd om in hun leerproces een stapje verder te gaan.

Vanaf de kleuterschool nemen leerlingen hun leren in handen. Kleuters worden gestimuleerd in hun zelfstandigheid, hun leervermogen, hun eigen aanpak … Deze tools worden in de basisschool verder ontwikkeld. We zetten in op leerlingen die zelfgestuurd werken. Bepaalde werkvormen, waarvan sommige reeds in de kleuterschool gebruikt worden, lenen zich hier zeer goed toe. Bijvoorbeeld: contractwerk, hoekenwerk, tutorlezen, lessen leren leren, kiesuur, projectwerk …Tijdens deze werkvormen stellen leerlingen eigen leervragen, stellen ze een stappenplan op en leren welke groepsvormen hierbij passen. Leerlingen ontdekken: waar ben ik goed in? Hoe leer ik best? Welke werkvorm past bij mij? Wanneer heb ik het meest leerwinst?

Leerlingen leren veel door samen te werken. Ze helpen elkaar, leggen leerstof uit, doen voor, reiken tools aan … Dit samenwerken berust uiteraard op respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, een goede sfeer.

Leerplanconcept: Zin in leren / Zin in leven.

  • Ons leerplan haalt het beste uit elk kind.
  • Het leerplan zorgt ervoor dat we met de totale persoonlijkheid van kinderen rekening houden.

Het leerplan, dat  gebruikt wordt vanaf de kleuterafdeling,  laat ons zien waar we onze accenten leggen en wat nog meer aan bod mag komen. Zo bereiken we alle doelen in de basisschool. We komen zo ook tot vernieuwing en ontdekking van een uitgebreid aanbod. We brengen een geïntegreerd aanbod waar kennis, inzichten, vaardigheden, gevoelens belangrijk zijn. We streven naar een totaalpakket. We werken met persoonsgebonden en cultuurgebonden doelstellingen. Beide soorten doelstellingen kunnen in 1 les vervat zitten, waardoor we steeds streven naar totaliteit. We spreken zo de totale persoonlijkheid van een leerling aan. In de loop van de basisschool streven we er naar dat alle doelen aan bod daardoor krijgen we leerlingen die totaal gevormd zijn, zowel qua leerinhouden, attitudes en gevoelsleven.

toren